LPOAZ

Aanstellingskeuring

Het bestuur van het LPOAZ is al enkele maanden volop bezig met de voorbereiding van de themadag van 19 mei.

Het jaar 2017 staat in het teken van gezondheidsbeleid, leeftijdsfase bewust personeelsbeleid. De sector CAO 2015 – 2018 zegt er het volgende over.

Een normale reactie op een abnormale gebeurtenis.

Ambulancepersoneel heeft hier mee te maken, zij weten dit bij aanvang van hun dienstverband. De ambulanceverpleegkundige heeft een lang traject doorlopen voordat hij/zij zelfstandig kan werken op de ambulance. Voor de ambulancechauffeur is het noodzakelijk dat men minimaal MBO-niveau heeft en gemotiveerd is om een leven lang te leren.

Wat men zich niet altijd beseft, dat ambulancepersoneel een – hoog risico- beroep is.
Tot op heden is er nog onvoldoende onderzoek gedaan naar veel voorkomende uitval onder ambulancepersoneel en meldkamercentralisten. Het landelijk platform ondernemingsraden ambulancezorg is bezig met research.
We houden u op de hoogte.

 

 

Onderzoek ordening ambulancezorg 2020

 

Het LPOAZ is één van de negen deelnemers aan het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd door SiRM.

Al enkele jaren praten wij met onze leden, alle medewerkers van de sector worden door hen vertegenwoordigd, over de ambulancesector. Zo hebben wij het over de kwaliteit van personeel etc. en de definities die betrekking hebben op de ambulancesector. Vanwege het feit dat er zaken landelijk tot stand komen is het ook logisch dat hier een landelijke vertegenwoordiging bij aan tafel zit. Want de beste investering in kwaliteit zijn de medewerkers!

 

 

Op onze themadagen bespreken wij actuele onderwerpen, krijgen we feedback en zijn we alert op ontwikkelingen die in de ambulancesector plaatsvinden. Dit is geborgd in de doelstellingen die het LPOAZ heeft (zie elders op de site).

De medezeggenschap (OR) heeft een positie en is gesprekspartner op de lokale/regionale overlegtafel. Onderwerpen die voortvloeien uit de CAO Ambulancezorg worden daar ter informatie- , advies- of instemmingsaanvraag besproken. Zo is vorig jaar een rapport gepresenteerd door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) over de prestaties (zorgplicht) die RAV-en dienden te leveren conform de wettelijke regels. Daar zijn bij 17 RAV-en regionale verbeterplannen afgesproken met de zorgverzekeraar en de directeur/bestuurder.

Op 19 mei is er weer een themadag voor de leden bij Hulpverleningscentrum Barneveld. De uitnodigingen zullen per mail verstuurd worden.

De Basis

Een voortreffelijke themadag was er georganiseerd door het bestuur van het Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulance Zorg (LPOAZ). De leden kregen informatie over psychosociale arbeidsbelasting, consequenties door uitval, langdurig ziekteverzuim, maar voorkomen door te signaleren is minstens zo belangrijk, door familie, collega’s. Praat er eens over in je organisatie. Preventie en voorlichting zijn belangrijk, want uitval komt niet alleen door een incident maar kan ook later optreden, door ingrijpende gebeurtenissen privé of door eerdere banen bij defensie, politie of brandweer.

 

 

 

Voor de medezeggenschap is er de arbocatalogus hierin staan tips & trics hoe je als organisatie aandacht kan hebben voor risico’s in je werk. Het is een ondersteunend document om het gesprek met uw directeur/bestuurder aan te gaan.

 

de Basis heeft mede input gegeven aan de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden. Deze is in 2010 ontwikkeld door Impact en het Trimbos instituut, ondertussen is er alweer veel kennis bijgekomen en is de versie van 2012 aan een up-date toe. Hiervoor is aanvullend onderzoek noodzakelijk als LPOAZ hebben we dit ook onder de aandacht gebracht van de commissie van Veiligheid & Justitie. Waar we spraken over geweld tegen hulpverleners. Dit debat gemist? Kijk het hier terug, door de klikken.

 

 

Geweld tegen hulpverleners

Het landelijk platform ondernemingsraden ambulance zorg (LPOAZ) is uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek -geweld tegen hulpverleners- tijdens oud en nieuw.

U kunt hier het debat/rondetafelgesprek terug kijken.

Op 9 februari heeft hierover een gesprek plaats gevonden en heeft het LPOAZ, na raadpleging van haar leden, vooraf een Position Paper ingestuurd. Door de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie waren er drie vragen toegestuurd waarop ze graag antwoord wilden hebben.
1. Welke van de reeds bestaande maatregelen om geweld tegen hulpverleners aan te pakken functioneren naar mening van het veld wel en welke niet en waarom?
2. Zijn er verbeteringen mogelijk ten aanzien van de maatregelen die op dit moment niet goed of deels niets goed functioneren en zijn er maatregelen die afgeschaft kunnen worden?
3. Welke nieuwe maatregelen moeten naar de mening van het veld genomen worden om geweld tegen hulpverleners verder terug te dringen?

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris, zodra het verslag van deze bijeenkomst bekend is zullen we dat hier publiceren.