LPOAZ

Wetsvoorstel 34623 Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Koninklijke boodschap 


Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het vanwege ontwikkelingen in de organisatie van de acute zorg en de heroriëntatie op de landelijke meldkamerfunctie niet mogelijk is om in 2018 een definitieve ordeningswet voor de ambulancezorg in te voeren, alsmede dat het gewenst is om de definitie van ambulancezorg te verduidelijken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I

De Tijdelijke wet ambulancezorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:
c. ambulancezorgprofessional: zorgprofessional als bedoeld in artikel 10a;

2. In onderdeel d onder 1°, wordt “hulp te verlenen” vervangen door: hulp te verlenen door een ambulancezorgprofessional.

3. In onderdeel d, onder 2°, wordt “hulp te verlenen via een ambulanceverpleegkundige” vervangen door: hulp te verlenen door een ambulancezorgprofessional.

4. In onderdeel d, onder 2°, wordt “motorvoertuig” vervangen door: voertuig.

B

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de inschrijving in de registers, bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, dan wel de diploma’s of getuigschriften, waarover een ambulancezorgprofessional dient te beschikken. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden voor verschillende categorieën ambulancezorg.

C

In artikel 20 wordt “vijf jaar” vervangen door: zeven jaar.
ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

– Voorstel van wet

Memorie van toelichting

– Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Forum

Op het besloten gedeelte van de site staat een forum. Hier kunnen de leden van het LPOAZ kennis delen en informatie uitwisselen. Een goed lopend item op dit moment is de formatieberekening irt de ambulance-uren die conform het Spreiding en Beschikbaarheid 2016 geleverd dienen te worden, om aan de wettelijke 15 minuten criteria te voldoen.

Bijna landelijke dekking medezeggenschap

Een constructieve leerzame dag voor de leden van het landelijk platform ondernemingsraden ambulancezorg (lpoaz). Elkaar versterken, informeren en de actualiteiten van de sector kwamen ter sprake. Met een zeer goede opkomst en de nieuwe vertegenwoordiging vanuit Amsterdam Amstelland, was het een inspireerde dag.

De conclusie is dat er meer onderwerpen en aandachtsgebieden zijn dan we in de drie jaarlijkse themadagen kunnen behandelen. Daarom is de vraag van leden van het LPOAZ, kan het bestuur kijken of er een forum achter het gesloten gedeelte van de site geplaatst kan worden zodat de leden informatie uit kunnen wisselen. Zoals over roosterreglementen, gezondheidsbeleid en vele andere onderwerpen.

We kijken dan ook tevreden terug op deze themadag, de presentatie zal hier geplaatst worden.

Aanpak acute zorgketen, S&B 2016

sb_2016

Op 19 mei jongstleden heeft TraumaNet AMC de ‘Brandbrief regionale spoedzorg – de rek is eruit’ gepubliceerd. De centrale boodschap van deze brief was dat de druk op de afdelingen voor Spoedeisende Hulp (SEH’s) te vaak te groot was. Ik heb uw Kamer op 6 juni jongstleden (TK 2015-2016, 29 247 nr. 224) mijn reactie op deze brief gestuurd en u toegezegd u na de zomer te informeren over de uitkomsten van het ronde tafel overleg in de regio Amsterdam en over de inventarisatie door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Hierbij ontvangt u deze informatie. U treft in deze brief tevens mijn voornemens voor de aanpak van de drukte in de acute zorgketen aan.

Beschikbaarheid SEH-zorg
Referentiekader spreiding en beschikbaarheid 2016

Uitnodiging LPOAZ-dag 7 oktober 2016

Beste ondernemingsraden, OR-leden,

Op 7 oktober 2016 zal de LPOAZ-dag in het teken staan van informeren, actualiseren en elkaar versterken. De medezeggenschap is in jaren niet zo belangrijk geweest als heden ten dagen.

De locatie is gewijzigd. Aanvang 10.30 uur inloop vanaf 10.00 1e verdieping
De bijeenkomst zal gehouden worden bij:
Hulpverleningscentrum
Nijkerkerweg 119
3771 LB Barneveld
aanmelden bij de secretaris

medezeggenschap

Op verschillende onderwerpen is een advies van de ondernemingsraad van belang. Maar ook cruciale onderwerpen als scholing- en opleidingsbeleid zijn vraagstukken die ter instemming aan de medezeggenschap moeten worden aangeboden.

Tevens zijn er lopende zaken die zullen worden besproken zoals de spreiding- en beschikbaarheid van ambulances en de daaraan gekoppelde prestaties om binnen 15 minuten na melding ter plaatse te zijn.

De ontwikkelingen m.b.t. de tijdelijke wet ambulancezorg en de voortgang van 1 landelijke meldkamer organisatie met 10 locaties.

 

 

 

Wij zien de leden graag in Barneveld bij het Hulpverleningscentrum!

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur van het LPOAZ
(meer…)

Landelijk Platform Ondernemingsraden AmbulanceZorg