LPOAZ

De toekomst? De politiek moet er nog over spreken.

In de afgelopen maanden heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomstige ordening ambulancezorg. Dit onderzoek is uitgevoerd door SiRM in opdracht van het ministerie van VWS.

het rapport

de bijlagen

de reactie van het LPOAZ

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De behandeling in de Eerste Kamer

Met dit wetsvoorstel wordt de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) verlengd tot 2021 en de definitie van ambulancezorg verduidelijkt.

Deze tijdelijke wet vervalt van rechtswege met ingang van 1 januari 2018. Met het oog op die vervaldatum is het van belang dat er duidelijkheid is over de ordening van de ambulancezorg vanaf 2018. Zonder wettelijke ordening vervallen de verantwoordelijkheden van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en) voor de meldkamer en de ambulancezorg. De continuïteit van de ambulancezorg zou daardoor niet gewaarborgd zijn.

Vanwege een aantal onzekerheden is besloten om een wetsvoorstel te maken dat met ingang van 2018 de taken en verantwoordelijkheden binnen de ambulancezorg definitief vormgeeft. Er zijn met name onzekerheden over de inrichting van de keten van acute zorg en de rol die zorgverzekeraars daarbij kunnen vervullen en over de ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering op de meldkamers. De verwachting is dat over deze ontwikkelingen tijdig – vanaf 2017 – voldoende duidelijkheid bestaat om de ambulancezorg vanaf 2020 definitief in te richten. Dit wetsvoorstel bevat daarom een verlenging van de Twaz tot 2020. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om met dit wetsvoorstel het begrip ambulancezorg te verhelderen.

‘Zorgwekkend’ debat Tijdelijke wet ambulancezorg

Op 23 mei heeft er een debat plaatsgevonden over de Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg. De Tweede Kamerleden hebben zich laten informeren door het ambulancepersoneel maar de kern wordt niet door iedereen even goed begrepen. Wat leg je vast in ‘solide’ wetgeving en wat zet je in aanvullende stukken zoals de memorie van toelichting, AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) of sectordocumenten zoals de nota Verantwoorde Ambulancezorg en het bijbehorende Uniform BegrippenKader?

 

kijk hier het hele debat terug.

Debat gemist Twaz 23 mei 2017

Het woordelijke verslag
Tijdelijke wet ambulancezorg

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid;

dat is de centrale boodschap op de themadag van 19 mei geweest. We ontvangen mevr. Prof dr. Judith Sluiter , hoogleraar Medische selectie en begeleiding van werknemers. De presentatie begint met een stukje geschiedenis die begint in 1908. Vervolgens is men in 1998 overgegaan naar wetgeving m.b.t. de medische keuringen en bijbehorende Besluit Aanstellingskeuring + Besluit regeling klachtenbehandeling aanstellingskeuring.

Allemaal zaken waar de werkgever zich aan te houden heeft en dit ook voortvarend heeft opgepakt. Zo is aan het Kenniscentrum Medische Keuringen in Arbeid gevraagd om hun expertise te gebruiken zodat zowel de werkgever als de werknemer beschermd is.

Wat betekent dit in de uitvoering voor het ambulancepersoneel?
Een werknemer die ‘tijdelijk’ even niet in staat is om te voldoen aan de ‘bijzondere functie-eis’ die noodzakelijk is om  Verantwoorde ambulancezorg te kunnen leveren. Treft de werkgever daarvoor een (financiële) voorziening? Is de werknemer tijdelijk niet inzetbaar en daardoor ziek gemeld? Zijn er alternatieven?

Maar het is ook aan de individuele werknemer dat hij optimaal inzetbaar blijft. Zijn er belastbare feiten geweest in zijn vorige loopbaan? Of is er psychosociale arbeidsbelasting opgelopen in vorige functies? Dit is niet alleen te meten vanaf 40 jarige leeftijd zoals in de CAO 2015 – 2018 staat (overigens is dit strijdig [artikel 19.7 lid 1 ] met de wet).

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om gezond personeel te hebben waar veel in is geïnvesteerd door de werkgever d.m.v. scholing, kennis en ontwikkeling.

Zijn er andere functies binnen een RAV die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen?
Bijv. Meldkamercentralisten

Al met al genoeg input voor de medezeggenschap om lokaal/regionaal mee aan de slag te gaan.

 

Periodiek Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM)

De opdracht voor de ontwikkeling van een aanstellingskeuring en periodiek arbeidsgezondheidkundige monitor is aan het Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum (AMC),  Amsterdam) verleend.
Aanstellingskeuring   Rapport no 05-06

Rijdend ambulancepersoneel voert taken en activiteiten uit die gekenmerkt kunnen worden door piekbelasting, zowel op mentaal/emotioneel gebied als op fysiek gebied. Risico’s voor derden (de publieke gezondheid) door acute gezondheidsproblemen van medewerkers of de grotere kans op het maken van fouten in het werk op basis van (tijdelijk) verminderde belastbaarheid) zijn in de ambulancesector factoren waar rekening mee gehouden dient te worden.

De ambulancesector heeft gezond leeftijdsbewust personeelsbeleid hoog in het vaandel staan. Dit komt mede door wetsveranderingen zoals de Wet Medische Keuringen en de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (WGBL) maar ook door de vergrijzing van het rijdend ambulancepersoneel.

De inhoud van de aanstellingskeuring geeft een goede basis voor de inhoud van functiespecifiek periodiek medisch onderzoek tijdens de loopbaan (Sluiter & Frings-Dresen, 2004). Na de aanstellingskeuring kan gedacht worden aan een intrede onderzoek en periodiek vervolg onderzoeken. Het op deze wijze kunnen signaleren van veranderingen in belastbaarheid gekoppeld aan gepaste acties kan voorkomen dat personeel onnodig verzuimd of uitvalt. Hierdoor wordt deels invulling gegeven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid.